ប្រូម៉ូសិនពិសេសនឹងក្រេឌីត Free

ជាមួយនិងវេបហ្គេម LKO888Kh របស់យើងខ្ញុំជាវេបហ្គេមតែមួយគត់ដែលធ្វើអោយអ្នកមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការលេងហ្គេមតាមអនឡាញ។ ហើយកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺ ការផ្ដល់ជួននៅប្រូម៉ូសិនយ៉ាង់ច្រើនដែលអតិថិជនគ្រប់រូបនឹកស្មានមិនដល់ជាមួយនិង LKO888kh ប្រូម៉ូសិនទាំងអស់រួមមានដូចជា៖ ប្រូម៉ូសិនបើកអាខោនដំបូង,ប្រូម៉ូសិនប្រចាំថ្ងៃ,ប្រូម៉ូសិនVIP,ប្រូម៉ូសិនចែកមាស,ប្រូម៉ូសិនSuper Gold Time និងប្រូម៉ូជាច្រើនទៀត គ្រប់ប្រូម៉ូសិនទាំងអស់គឺសុទ្ធតែត្រូវបានសម្រិតសម្រាងយ៉ាង់ពិសេសសំរាប់អតិថិជនគ្រប់រូប។ខាងក្រោមនេះជាពត៌មានលំអិតអំពីប្រូម៉ូសិននីមួយ។

ប្រូម៉ូសិនបើកគណនីដំបូង 150%

សម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលចុះឈ្មោះបើកគណនីដំបូងថ្ងៃនេះ
នឹងទទួលបាន ការបន្ថែមទឹកប្រាក់រហូតដល់ 150%
ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដំបូងត្រឹមតែ 10$ ឡើងទៅ។

*លក្ខខ័ណ្ឌប្រូម៉ូសិនបើកគណនីដំបូង 150%

  សម្រាប់ប្រូមូសិននេះដែរ គឺសម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលចុះឈ្មោះដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ
អតិថិជនថ្មីដែរដាក់ប្រាក់មកលេងចាប់ពី10$ ឡើងទៅ តម្រូវអោយលេងគុណនឹង 10 នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ បូកជាមួយទឹកប្រាក់ដែលបានថែមជូន ទើបធ្វើការដកទឹកប្រាក់បាន។
*ចំណាំ ៖ ក្រុមហ៊ុនសុំរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែ ឬដកហូតសិទ្ធពីអតិថិជនចេញពីប្រូម៉ូសិននេះដោយពុំចាំបាច់ផ្ដល់ដំណឹងជូនជាមុន។

ប្រូម៉ូសិនបើកគណនីដំបូង 100%

សម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលចុះឈ្មោះបើកគណនីដំបូងថ្ងៃនេះ
នឹងទទួលបាន ការបន្ថែមទឹកប្រាក់រហូតដល់ 150%
ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដំបូងត្រឹមតែ 10$ ឡើងទៅ។

*លក្ខខ័ណ្ឌប្រូម៉ូសិនបើកគណនីដំបូង 150%

សម្រាប់ប្រូមូសិននេះដែរ គឺសម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលចុះឈ្មោះដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ
អតិថិជនថ្មីដែរដាក់ប្រាក់មកលេងចាប់ពី 10$ ឡើងទៅ តម្រូវអោយលេងគុណនឹង នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ បូកជាមួយទឹកប្រាក់ដែលបានថែមជូន ទើបធ្វើការដកទឹកប្រាក់បាន។
*ចំណាំ ៖ ក្រុមហ៊ុនសុំរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែ ឬដកហូតសិទ្ធពីអតិថិជនចេញពីប្រូម៉ូសិននេះដោយពុំចាំបាច់ផ្ដល់ដំណឹងជូនជាមុន។

ប្រូម៉ូសិនបើកគណនីដំបូង 30%

អតិថិជនរបស់ mega888 អាចទទួលបានប្រូម៉ូសិនបន្ដែមជួន30%នេះភ្លាមៗ
គ្រាន់តែចុះឈ្មោះបើកអាខោនជាមួយខាងវេប LKO888kh  និងធ្វើការបើខោនចាប់ពីទឹកប្រាក់ 10$ 

*លក្ខខ័ណ្ឌប្រូម៉ូសិនបើគណនីដំបូង 30%

សម្រាប់ប្រូមូសិននេះដែរ គឺសម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលចុះឈ្មោះដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ
អតិថិជនថ្មីដែរដាក់ប្រាក់មកលេងចាប់ពី10$ ឡើងទៅ តម្រូវអោយលេងគុណនឹង 10 នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ បូកជាមួយទឹកប្រាក់ដែលបានថែមជូន ទើបធ្វើការដកទឹកប្រាក់បាន។
*ចំណាំ ៖ ក្រុមហ៊ុនសុំរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែ ឬដកហូតសិទ្ធពីអតិថិជនចេញពីប្រូម៉ូសិននេះដោយពុំចាំបាច់ផ្ដល់ដំណឹងជូនជាមុន។

ប្រូម៉ូសិន VIP

អតិថិជននិងទទួលបានទឹកប្រាក់ផ្ញើរត្រលប់ទៅវិញ 10%
នៃទឹកប្រាក់ដែលចាញ់មកខាងក្រុមហ៊ុនជារៀងរាល់សប្ដាហ៍
ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះជាសមាជិក VIP ជាមួយនិងវេប LKO888 ជាកាស្រាច់។

*លក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ក្លាយជាសមាជិក VIP

   គឺអតិថិជនត្រូវមានអាខោនជាមួយនិងវេប LOk888
គ្រប់ព័ត៌មានដែរអតិថិជនផ្ដល់អោយក្រុមហ៊ុនត្រូវជាព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដ
គ្រប់អតិថិជនដែលទទួលយកប្រូម៉ូសិន VIP និងពុំមានសិទ្ធទទួលយកប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀតឡើយ
ខាងក្រុមហ៊ុននឹងគិតទឹកប្រាក់ VIP ជូនអតិថិជនរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ
និងផ្ដល់ដំណឹងជូនអតិថិជនចាប់ពីម៉ោង 12:00pm ថ្ងៃត្រង់ឡើងទៅ
*ចំណាំ ៖ ក្រុមហ៊ុនសុំរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែ ឬដកហូតសិទ្ធពីអតិថិជនចេញពីប្រូម៉ូសិននេះដោយពុំចាំបាច់ផ្ដល់ដំណឹងជូនជាមុន។

ប្រូម៉ូសិន Super Gold Time

អតិថិជនទាំងអស់របស់វេប LKO888
នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម រាល់ពេលបញ្ជូល
ទឹកប្រាក់ចាប់ពី10$ ឡើងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃ

*លក្ខខ័ណ្ឌប្រូម៉ូសិន Super Gold Time

អតិថិជនត្រូវមានអាខោនជាមួយនឹងវេប LKO888
សម្រាប់ប្រូម៉ូសិននេះដែរ ធ្វើការចែកជូនអតិថិជនចំនួន4ដង ក្នុង1ថ្ងៃ ចាប់ពី
ម៉ោង 11:00 – 12:00
ម៉ោង 18:00 – 19:00
ម៉ោង 00:00 – 01:00
ម៉ោង 06:00 – 07:00
អតិថិជនម្នាក់ទទួលបានប្រូម៉ូសិននេះតែម្ដងក្នុងមួយកំឡុងពេលនីមួយៗ
*ចំណាំ ៖ ក្រុមហ៊ុនសុំរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែ ឬដកហូតសិទ្ធពីអតិថិជនចេញពីប្រូម៉ូសិននេះដោយពុំចាំបាច់ផ្ដល់ដំណឹងជូនជាមុន។

ប្រូម៉ូសិនប្រចាំថ្ងៃ

អតិថិជននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម
រាល់ពេលបញ្ជូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី10$ ឡើងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃ 
ជាមួយវេប LKO888 យើងខ្ញុំ។

*លក្ខខ័ណ្ឌប្រូម៉ូសិនប្រចាំថ្ងៃ

អតិថិជនត្រូវមានអាខោនជាមួយនឹងវេប LKO888
អតិថិជនដែរដាក់ប្រាក់មកលេងចាប់ពី10$ ឡើងទៅ នឹងបានប្រូម៉ូសិនប្រចាំថ្ងៃ ហើយសម្រាប់ប្រម៉ូសិននេះដែរ តម្រូវអោយអតិថិជនលេងគុណនឹង5ដង នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ បូកជាមួយទឹកប្រាក់ដែលបានថែមជូន ទើបធ្វើការដកទឹកប្រាក់បាន។*រាល់ការដាក់ទឹកប្រាក់ដើម្បីយកប្រូម៉ូសិននេះ គឺ1ថ្ងៃបាន 1ដងតែប៉ុណ្ណោះ!
*អតិថិជនVIP មិនអាចទទួលបានប្រូម៉ូសិននេះបានទេ
ចំណាំ ៖ ក្រុមហ៊ុនសុំរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែ ឬដកហូតសិទ្ធពីអតិថិជនចេញពីប្រូម៉ូសិននេះដោយពុំចាំបាច់ផ្ដល់ដំណឹងជូនជាមុន។

ប្រូម៉ូសិនចែកមាស

អតិថិជននឹងទទួលបានសិទ្ធក្នុងកាចូលរួមជាមួយនិងប្រូម៉ូសិនបាន
រាល់ពេលបញ្ជូលទឹកគ្រប់ 100$ ឡើងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃ 
ជាមួយវេប LKO888 យើងខ្ញុំ។

*លក្ខខ័ណ្ឌប្រូម៉ូសិនចែកមាស

លក្ខខ័ណ្ឌប្រម៉ូសិនចែកមាស
*ដាក់លុយមកគ្រប់100$ និងទទួលបានសិទ្ធក្នុងការចាប់រង្វាន់ 1 ឈ្មោះ
*ការដាក់លុយមកប៉ុន្មានដងក៏បានអោយតែគ្រប់100$ រឺលើសពីនិង ក្នុងរយៈ1ថ្ងៃ
*អតិថិជនទាំងអស់របស់ LKO888 មានសិទ្ធគ្រប់គ្នាមិនថាជាអតិថិជន VIP ក៏ដោយ
*ចំពោះប្រូម៉ូសិននេះនិងធ្វើការចាប់រង្វាន់នៅថ្ងៃទី1ជារៀងរាល់ខែ
*ខាងក្រុមហ៊ុននិងធ្វើការដកសិទ្ធអតិថិជនចេញពីប្រម៉ូសិននេះប្រសិនបើខាងក្រុមហ៊ុនរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីដោយប្រកាណាមួយ
*គ្រប់ព៍តមានដែលអតិថិជនផ្តល់មកខាងក្រុមហ៊ុនត្រូវជាព៍តមានពិតប្រាកដ,ជឿជាក់បាន100% និងត្រឹមត្រូវជាមួយពេលចុះឈ្មោះប៉ុនោះទើបទទួលបានសិទ្ធចូលរួមជាមួយប្រម៉ូសិននេះ
*ក្រុមហ៊ុនសុំរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែរប្រែប្រម៉ូសិននេះដោយពុំចាំបាច់ផ្ដល់ដំណឹងជាមុន

LKO88KH យើងគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាតាមអ៊ីនធឺណេត។ បាការ៉ាត តាមអ៊ិនធឺរណែត រ៉ូឡែត បាញ់ត្រី គ្រាប់ឡុកឡាក់ តុក្កតាសេះខ្មៅ ខ្លានាគគោ និង ល្បែងជាច្រើនទៀត។ លើសពីនេះទៀតយើងមានជំរុំលេងល្បែងជាច្រើនទៀតសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ជ្រើសរើសរួមទាំងផេក 918kiss  pussy888  mega888  joker123 ។ ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងជួរបាល់យើងក៏មានជំរំ UFA ផងដែរ។ យើងមានក្រុមដែលមានគុណភាពនិងបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការមើលថែរក្សា។ ការពិគ្រោះយោបល់ 24 ម៉ោងសំរាប់អ្នករាល់គ្នាអតិថិជនណាដែលមានចំណាប់អារម្មណចង់ដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិកអាចទំនាក់ទំនងបន្ថែម LINE: @LKO888 ឬលេខទូរស័ព្ទ៖ 077 73 23 88

សេវាកម្ម (ដាក់ប្រាក់-ដក់ប្រាក់) Click

សេវាកម្ម ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ បានតាមគ្រប់ធនាគា
– ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាប់ រហ័សទាន់ចិត្ត
សេវាកម្មពេញ 24ម៉ោ
– ផ្ដល់សុវត្តិភាព ស្ថេរភាព និង ការសំងាត់
រាល់ប្រតិបត្តិការមិនលើស5នាទី

ទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈ