ការលេងហ្គេម Belangkai នៅក្នុងវេបហ្គេមLKO888KHអនឡាញ

ហ្គេម Belangkai ដែលមានឈ្មោះមកពីភាសាម៉ាឡេ “Belangkas” មានន័យថាក្តាមស្ដេច។ វាជាការពេញចិត្តច្រើនពីសំណាក់ស្ត្រីចិនជាពិសេសអ្នកដទៃក៏លេងវារួមទាំងក្មេងប្រុសផងដែរ។
ច្បាប់ល្បែងគឺ:
កន្លែងចាក់មាន.ក្តាម.ផ្កា.ត្រី.បង្កង
ឧបករណ៍ហ្គេមមានដូចជាៈ
រូបរាងតុមួយដែលចែកចេញជាបួនត្រីកោណចតុកោណដែលសម្គាល់ដោយសញ្ញាគ្នា
ចានទ្រនាប់ឬចានតូចដែលនៅក្នុងការបង្វិលពីលើ
ចានមួយដើម្បីគ្របដណ្តប់លើកំពូលខណៈពេលដែលការបង្វិល។
ក្តាម =1សង2.9
ផ្កា= 1សង2.9
ត្រី= 1សង2.9
បង្កង= 1សង2.9
ក្តាម ឬ​ បង្កង= 1សង0.95
ក្តាម​ ឬ​ ផ្កា= 1សង0.95
បង្កង ឬ​ ត្រី= 1សង0.95
ត្រី ឬ​ ផ្កា= 1សង0.95
បង្កង ឬ​ ផ្កា= 1សង0.95
ត្រី ឬ​ ក្តាម= 1សង0.95
ក្តាមឈ្នះ , បង្កងស្មើ= 1សង0.90
បង្កងឈ្នះ , ក្តាមស្មើ= 1សង0.90
បង្កងឈ្នះ , ត្រីស្មើ= 1សង0.90
ត្រី ឈ្នះ , បង្កងស្មើ= 1សង0.90
ត្រី ឈ្នះ ,​ ផ្កាស្មើ= 1សង0.90
ផ្កាឈ្នះ , ត្រីស្មើ= 1សង0.90
ផ្កាឈ្នះ , ក្តាមស្មើ= 1សង0.90
ក្តាមឈ្នះ , ផ្កាស្មើ= 1សង0.90
ក្តាមឈ្នះ , ត្រីស្មើ= 1សង0.90
ត្រី ឈ្នះ ,​ ក្តាមស្មើ= 1សង0.90
បង្កងឈ្នះ , ផ្កាស្មើ= 1សង0.90
ផ្កាឈ្នះ ,​ បង្កងស្មើ= 1សង0.90
ចង់ដឹងច្បាស់សូមចូលទៅទំនាក់ទំនងមកតាមលេខ 077732388 LINE: 🆔@LKO888 🏴 LKO888KH

belangkai-lko888kh