ហ្គេមគ្រាប់ឡុកឡាក់គឺជាអ្វី?

នៅក្នុងវេប LKO888kh មានប្រមូលផ្ដុំគ្រប់ប្រភេទហ្គេមទាំងបែបធម្មតានិងបែបឡាយផ្ទាល់រួមទាំងហ្គេមគ្រាប់ឡុកឡាក់ផងដែរ។
វិធីលេង  ៖ ក្នុងហ្គេមនេះមានគ្រាប់ឡុកឡាក់ចំនួន3គ្រាប់ហើយគ្រាប់នីមួយមានចំនួនលេខចាប់ពីលេខមួយរហូតដល់លេខប្រាំមួយ(1-6) ប្រសិនបើចាក់ត្រូវចំពោះថ្លៃទូរទាត់ត្រលប់ទៅវិញមានចាប់ពី1ដងនៃថ្លៃដើមរហូតដល់180ដងនៃថ្លៃដើម។ដោយលទ្ធផលនៃហ្គេមគ្រាប់ឡុកឡាក់នេះវិញគឺវាមានច្រើនរូបបែបមានដូចជា៖ 
-លទ្ធផលចេញពីផលបូកនៃចំនួនគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3គ្រាប់បញ្ចូលគ្នា*ឧទាហណ៍ គ្រាប់ដែលចេញមាន 1-2-3 ដូចនេះលទ្ធគឺ 6
-លទ្ធផលគិតលើចំនួនគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3លេខដែរចេញ

ហ្គេមបៀរបាការ៉ាត់គឺជាអ្វី?(Baccarat)

នៅក្នុង Lko888kh មានហ្គេមបៀរ បាការរ៉ាត់ Casino online ហើយហ្គេមនេះក៏មានភាពស្រដៀងទៅនិងបៀរ ចាក់ប៉ក់ យើងនិងឯងគ្រាន់តែមានកាប្ដូរឈ្មោះហើយបន្ដែមលក្ខណៈពិសេសដល់ហ្គេមនេះនិងច្បាប់កតិកាមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។ ចំពោះហ្គេមបាការ៉ាត់នៅក្នុងវេប ខ្មែរអនឡាញហ្គេម 
មាន2ប្រភេទគឺបែបបាការ៉ាត់ធម្មតានិងបែបកាឡាយផ្ទាល់។ ស្វែងយល់ខ្លះៗអំពីហ្គេមបាការ៉ាត់
-ហ្គេមបាការ៉ាត់អ្នកលេងអាចមានសិទ្ធជ្រើសរើសការភ្នាល់ដើមបាន2ផ្នែកគឺផ្នែកខាងមេ(Banker)និងផ្នែកខាងកូន(Player)
-លោកអ្នកក៏មានសិទ្ធដាក់ដើមទុនលើទៅលើហ្គេមស្មើគ្នា(Tie game)
-ចំពោះដើមទុននៃកាភ្នាល់គឺចាប់ពី1$ឡើងទៅ
-ក្នុងហ្គេមបាការ៉ាត់ក៏អនុញ្ញាតអោយមានការដាក់ដើមទុនភ្នាល់នៅចំពោះគូរ(Pair)មិនថាគូរខាងកូន(Banker Pair)រឺក៏គូរខាងមេ(Player Pair)

សេវាកម្ម ដាក់ប្រាក់-ដក់ប្រាក់