ការលេងហៃលូក្នុងវេបហ្គេមMega888អនឡាញ

ទម្រង់ក្នុងការលេងMega888 ហ្គេម៍​ហៃលូអនឡាញ មាន 7 ទម្រង់ដូចតទៅនេះ – ការលេង ខ្ពស់/ទាប ខាងមេសង់ 1=1 ដោយការ៉ាប់ពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងអស់ 3 គ្រាប់ ពិន្ទុខ្ពស់ គឺមានចាប់ពី 11-17 ពិន្ទុទាប់គឺមានចាប់ពី 4 -10 តែថាគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3គ្រាប់ចេញលេខដែលដូចគ្នា ទាំងអស់គិតថា ខាងមេជាអ្នកឈ្នះ
ការកំណត់លេខ សង 1=1 ដែលអាចពិនិត្យមើលលេខមុខគ្រាប់ឡុកឡាក់ នៅពេលលេខដែលយើងភ្នាល់ទៅនិងបង្ហាញនៅលើមុខរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ គឺជាអ្នកឈ្នះហើយទទួលបានរង្វាន់ ប្រសិនបើលេខយើងភ្នាល់នៅលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ 2 គ្រាប់ក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់គុណ 2 បើលេខដែលយើងភ្នាល់នៅលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ ចេញទាំង​3 គ្រាប់ យើងទទួលបានទឹកប្រាក់គុណ3
ការកំំណត់លេខហ្គេមហៃលូអនឡាញសង 1=5 ដោយការជ្រើសលេខលើគ្រាប់ឡុកឡាកហៃលូដែលចង់ភ្នាល់ 2 ខ្ទង់ដោយអោយគ្រាប់ឡុកឡាក់ហៃលូទាំង3គ្រាប់នេះគឺមានលេខដែលយើងកំណត់ខ្ទង់ទុកនិងចេញមក
ការកំណត់់លេខខ្ទង់គូរ សង 1=8 ដោយការជ្រើសលេខដែលចង់ភ្នាល់ 1 លេខ ហោយគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3គ្រាប់នេះមានលេខដែលយើងកំណត់ខ្ទង់ទុកចេញមកដូចគ្នា 2 គ្រាប់
ការលេងចាក់បែបពិន្ទុរួម គឺសងតាមពិន្ទុដែលចេញមក ដោយការាប់ពិន្ទុរួមរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ហៃលូទាំង3គ្រាប់ ដែលមានពិន្ទុរួមគ្នាចាប់ពី 4 ពិន្ទុ រហូតដល់ 17 ពិន្ទុ ដោយអោយជ្រើសលេងពិន្ទុដូចខាងក្រោមនេះ ពិន្ទុរួម 17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4 ស៊ីសង 1:50 1:18 1:14 1:12 1:8 1:6 1:6 1:6 1:6 1:8 1:12 1:14 1:18 1:50
ការលេងចាក់តង សង​ 1=150 ដោយការពិនិត្យមើលពីគ្រាប់ឡុកឡាកទាំង3គ្រាប់បើចេញមកមានលេខដូចគ្នាទាំង3គ្រាប់ត្រូវគ្នាជាមួយតួលេខដែលដាក់ភ្នាល់និង គឺជាអ្នកឈ្នះ
ការលេងតងរួម សង 1=24 ដោយកាមើលពិន្ទុពីគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង3គ្រាប់បើមានលេខដែលដូចគ្នាទាំង3គ្រាប់ គឺមានចាំបាច់កំណត់លេខ គឺគ្រាន់តែ ជាតង់ លោក-អ្នកគឺជាអ្នកឈ្នះ ហៃលូអនឡាញ។
ចង់ដឹងច្បាស់សូមទាក់ទងមកលេខ 077732388 LINE: 🆔 @LKO888 🏴 LKO888KH

mega888